اکنون شما می توانید با پر کردن پرسشنامه های چهارگانه و جدول مختصات مزاج، و توجه به راهنماییهای مرحله به مرحله، مزاج خودتان را دقیقتر مشخص نمایید.


پرسشنامه شماره 1 (سنجش گرمی)

سؤالات سنجش گرمی اصلاً صدق نمی کند در حد اعتدال کاملاً صدق می کند
1ـ پوست بدنم گرم است و احساس گرمی بدن دارم.
2ـ از هوای خنک و فصل زمستان لذت می برم.
3ـ رنگ موهایم سیاه و تیره رنگ است.
4ـ شانه های عریض و قفسه سینه فراخ و پهن دارم.
5ـ کارها را با سرعت و شتاب انجام می دهم.
6ـ سریع حرف می زنم و آدم پرحرفی هستم.
7ـ زود عصبانی می شوم.
8ـ فردی جسور و شجاع هستم.


پرسشنامه شماره 2 (سنجش سردی)

علامات سنجش سردی اصلاً صدق نمی کند در حد اعتدال کاملاً صدق می کند
1ـ پوست بدنم سرد است و احساس سردی بدن دارم.
2ـ از هوای گرم و فصل تابستان لذت می برم.
3ـ رنگ موهایم سفید یا بور، است.
4ـ شانه های کم عرض و قفسه سینه کوچک دارم.
5ـ کارها را به آرامی وبدون شتاب انجام می دهم.
6ـ آرام و کند حرف می زنم و آدم کم حرفی هستم.
7ـ دیرعصبانی می شوم.
8ـ فردی محتاط و ترسو هستم.


پرسشنامه شماره 3 (سنجش تری)

علامات سنجش تری اصلاً صدق نمی کند در حد اعتدال کاملاً صدق می کند
1ـ پوست بدنم نرم است.
2ـ از هوای خشک و بدون رطوبت لذت می برم.
3ـ فردی چاق هستم.
4ـ موهایم نرم و لخت دارم.
5ـ پر خواب هستم.
6ـ کم حافظه هستم و مطالب را فراموش می کنم.
7ـ اگرعصبانی شوم، زود آرام می شوم.
8ـ انعطاف پذیر بوده ، سخت گیر نیستم.


پرسشنامه شماره 4 (سنجش خشکی)

علامات سنجش خشکی اصلاً صدق نمی کند در حد اعتدال کاملاً صدق می کند
1ـ پوست بدنم خشک است.
2ـ از هوای دارای رطوبت لذت می برم.
3ـ فردی لاغر هستم.
4ـ موهایم خشک بوده و لخت نیست.
5ـ کم خواب هستم.
6ـ حافظه خوبی دارم و مطالب را زود به یاد می آورم.
7ـ اگرعصبانی شوم، دیر آرام می شوم.
8ـ انعطاف پذیر نبوده ، سخت گیرهستم.